قیمت فیزیوتراپی

قیمت فیزیوتراپی


تعرفه فیزیوتراپی در سال 1402

نرخ رسمی فیزیوتراپی در کلینیک‌های فیزیوتراپی

شرح خدمات هزینه هر جلسه آزاد 1
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی 2
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه درمانی ۱,۶۹۸,۶۰۰ ۱,۴۱۰,۶۹۰ ۲۷۴,۴۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه درمانی ۲,۸۸۷,۶۰۰ ۲,۳۱۱,۷۸۰ ۲۷۴,۴۰۰
سه ناحیه درمانی ۴,۰۷۶,۶۰۰ ۳,۲۱۲,۸۷۰ ۲۷۴,۴۰۰
چهار ناحیه درمانی ۵,۲۶۵,۶۰۰ ۴,۱۱۳,۹۶۰ ۲۷۴,۴۰۰

1: هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام درمان های دستی یا ماساژ ، مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۵۰۹,۶۰۰ ریال) به مبالغ جدول فوق اضافه می گردد.

2: در جلسه اول هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

هزینه فیزیوتراپی در سال 1402

هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال 1402
هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال 1402

تعرفه فیزیوتراپی در سال 1401

 نوع خدمت فیزیوتراپی هزینه هر جلسه آزاد
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه ۱,۳۲۶,۰۰۰ ۱,۱۱۲,۵۷۰ ۲۲۸,۹۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه ۲,۲۲۶,۹۰۰ ۱,۸۰۰,۰۴۰ ۲۲۸,۹۰۰

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۰

برای مشاهده تعرفه جدید فیزیوتراپی ۱۴۰۰ روی عکس ها کلیک نمایید:

 

احتراماً به استناد تصويب نامه هيئت وزيران به شماره /4455ت 46555ه مورخ 1511/1/23ضريب Kتعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای 244111ريال و جزء فنی 5554111ريال تعيين شده است. مستدعی است جهت حمايت از حقوق بيماران و اجرای يكسان تعرفه های مصوب، نسبت به رعايت آن اقدام شود.

هزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه با بیمه
سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی برای یک دوره
درمانی **
(ریال)
1975944 7815788 154.15244 یک ناحیه درمانی
1975944 1577255.0 158025744 *** دو ناحیه درمانی

هزینه فیزیوتراپی آزاد

*هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای . 94150و 941552محاسبه شده است.
** در جلسه اول، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.
*** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد . 94150به هزینه درمان افزوده می شود.

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
944174 آموزش بیوفیدبک با هر روشی . 251195444 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
94417. آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه،
اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل
EMGو یا مانومتری
هرجلسه 25.705.44 5/.
944178 نوروفیدبک ./ 5 25.705.44 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
. 94152 لیزر کم توان .775944 1 هرجلسه هرناحیه
. 775944 هرجلسه هرناحیه 1 CPM 94152.
941552 تکنیک های درمانی دستی 7545144 1/7 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
5915144 1/8 مطابق محتوای کد 94150. هرجلسه هرناحیه
(پوشش بیمه دارد)
04.5144 4/7 دیاترمی 941505 هرجلسه هرناحیه
(پوشش بیمه دارد)

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
هرجلسه 7545144 1/7 ماساژ 941552
15.245444 7/. آب درمانی 941554 هر جلسه 24دقیقه
(پوشش بیمه دارد)
. 94155 لیزر پر توان 157025444 0 هرجلسه هرناحیه
941584 شاک ویو ./ 0 251505444 هرجلسه هرناحیه
. 94158 اسکن استاتیک کف پا ./ 2 154.95.44 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
941585 اسکن دینامیک و سه بعدی کف
پا
هرجلسه 151975444 7
هرجلسه 7.158.4 1/8. Whole body vibration 941588
هرجلسه 151975444 7 مگنت 941574
941594 تیپینگ 8925944 2/2 هرجلسه هرناحیه
941854 درای نیدلینگ 0895244 1/2 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
. 94185 درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ./ 1 .995444 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰

دانلود تعرفه فیزیوتراپی خصوصی ۱۴۰۰

تعرفه فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰

برای مشاهده تعرفه جدید فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰ روی عکس کلیک نمایید:

تعرفه فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰
تعرفه فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰


به استناد تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره /4400ت46888ه و شماره /4468ت46888ه مورخ 0011/10/26 نرخنامه خدمات فیزیوتراپی در منزل در سال 0011به شرح ذیل اعلام می گردد.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

مبلغ (ریال) توضیحات
فیزیوتراپی یک ناحیه 6.911.111 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه 0.811.111 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
فیزیوتراپی چهار ناحیه 8.111.111 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
فیزیوتراپی تنفسی 6.611.111 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰

 

مبالغ فوق شامل کدهای 910994 ، 910882 ، 910804می باشد. در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه میگردد.

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
910821 ارزیابی 096.911 1.4 یک بار برای هر دوره درمانی
910824 لیزر کم توان 466.911 0 هرجلسه هرناحیه
هرجلسه هرناحیه 466.911 0 CPM 910824
910481 درای نیدلینگ 049.211 0/2 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
910484 درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی 499.111 0/4 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
910891 تیپینگ 492.911 2/2 هرجلسه هرناحیه
910882 تکنیک های درمانی دستی و ماساژ 681.011 0/6 هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰

دانلود تعرفه فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰

تعرفه فیزیوتراپی ۹۹

هزینه فیزیوتراپی یکی از دغدغه های مهم افرادی است که با درد های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به افزایش روز افزون قیمت انواع کالا ها و خدمات و از طرف دیگر سوء استفاده بعضی، با آگاهی از تعرفه فیزیوتراپی ۹۹، از این حق مسلم خود آگاه شوید

 

انجمن فیزیوتراپی ایران
تعرفه بخش خصوصی سال1399
احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره / 11933ت 57639ه مورخ 1399/02/13ضریب K
تعرفه
خدمات سلامت در بخش خصوصی براي جزء حرفه اي 226800ریال و جزء فنی 346300ریال تعیین شده است.
مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران و اجراي یکسان تعرفه هاي مصوب، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

هزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه بیمه
سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی براي یک دوره
درمانی **
(ریال)
158,760 611,932 752,100 یک ناحیه درمانی
158,760 929,024 1,209,360 *** دو ناحیه درمانی

*هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهاي 901645و 901662محاسبه شده است
** در جلسه اول، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد
*** براي درمان بیش از دو ناحیه به ازاي هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد 901645به هزینه درمان افزوده می شود.

جهت استعلام هزینه هر جلسه فیزیوتراپی با کلینیک تماس بگیرید:

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ )ریال( توضیحات
900130 آموزش بیوفیدبک با هر روشی 1,373,000 5 هرجلسه
900135 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه،
اسفنگتر ادراري یا مقعدي شامل
EMGو یا مانومتري
هرجلسه 1,713,200 6/5
900137 نوروفیدبک 1,713,200 6/5 هرجلسه
901625 لیزر کم توان 310,450 1 هرجلسه هرناحیه
هرجلسه هرناحیه 310,450 1 CPM 901625
901662 تمرین درمانی 294,840 1/3 هرجلسه
457,260 1/7 مطابق محتواي کد 901645 هرجلسه هرناحیه
)پوشش بیمه دارد(
241,190 0/8 دیاترمی 901646 هرجلسه هرناحیه
)پوشش بیمه دارد(
هرجلسه 294,840 1/3 ماساژ 901662

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ )ریال( توضیحات
973,050 3/5 آب درمانی 901660 هر جلسه 20دقیقه
)پوشش بیمه دارد(
901662 تکنیک هاي درمانی دستی 294,840 1/3 هرجلسه
901665 لیزر پر توان 1,146,200 4 هرجلسه هرناحیه
901670 شاك ویو 1,319,350 4/5 هرجلسه هرناحیه
901675 اسکن استاتیک کف پا 686,500 2/5 هرجلسه
901676 اسکن دینامیک و سه بعدي کف پا 799,900 3 هرجلسه
هرجلسه 516,400 1/75 Whole body vibration 901677
هرجلسه 799,900 3 مگنت 901680
901690 تیپینگ 558,710 2/2 هرجلسه هرناحیه
901760 دراي نیدلینگ 319,960 1/2 هرجلسه
901765 دراي نیدلینگ با تحریک الکتریکی 399,950 1/5 هرجلسه

 

دانود تعرفه فیزیوتراپی خصوصی 1399

 

قیمت هر جلسه فیزیوتراپی

قیزیوتراپی یک روش درمانی برای اختلالات ماهیچه‌ای، اسکلتی، عصبی و عضله‌ای است. برای فیزیوتراپی از تجهیزات، روش های مکانیکی، جریان های الکتریکی، مانور های دستی و حرکات، نرمش های ورزشی و تمرینات استفاده می‌شود.

عوامل موثر بر قیمت یک جلسه فیزیوتراپی

محل عارضه

قیمت هر جلسه فیزیوتراپی به عضوی که عارضه در آن است بستگی دارد. یعنی هر چقدر عضو حساس‌تر باشد، باتوجه به ظرافت و حساسیت عضو، قیمت متفاوت است.

میزان سختی درمان

قیمت یک جلسه فیزیوتراپی باتوجه به نوع درمان آن که چه سطحی از پیچیدگی را دارد متناسب است. یعنی هرچه درمان مشکل‌تر باشد، هزینه آن بالاتر است. البته میزان استفاده از دستگاه های مختلف هم بر هزینه فیزیوتراپی موثر است.

قیمت تجهیزات و دستگاه ها

دستگاه های فیزیوتراپی قیمت بالایی دارند. هر چه دستگاه قیمت بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر و نگهداری بالاتری هم دارند. با توجه به اینکه در هر جلسه فیزیوتراپی از چه دستگاه هایی استفاده می‌شود، هزینه آن متفاوت است.

قیمت فیزیوتراپی در تهران

هزینه فیزیوتراپی در تهران به دلیل اختلاف مسکن در مناطق مختلف شمال و جنوب تهران، بر خلاف تصور عموم، از نرخ ثابتی پیروی می‌کند. یعنی قیمت فیزیوتراپی در سعادت آباد با تمام مناطق تهران و بلکه ایران برابر است.

قیمت فیزیوتراپی زانو

زانو یکی از اندام پیچیده بدن انسان است. این عضو مهم باید جرمی معادل شش برابر وزن بدن شما را تحمل کند! هر مفصل زانو در سال یک میلیون مرتبه خم می‌شود. در نتیجه ایجاد مشکل برای زانو ها دور از انتظار نیست کما اینکه در جامعه زانو درد رواج دارد. یکی از بهترین راهکار ها برای تقویت زانو، مراجعه به فیزیوتراپیست است.

قیمت فیزیوتراپی کمر

براساس تحقیقات، حدود هشتاد و پنج درصد مردم به کمر درد مبتلا مزمن یا حاد دچار می‌شوند. از این روست که دانستن تعرفه فیزیوتراپی کمر درد از اهمیت بالایی برای اکثر جامعه برخوردار است. بویژه با عنایت به رواج کمر درد در سالمندان، دانستن این موضوع کاربرد بیشتری دارد.

قیمت لیزر فیزیوتراپی

لیزرتراپی یکی از روش های مدرن درمان است. با استفاده از این راه درمانی که در فیزیوتراپی انجام می‌شود، که باعث بهبود و کنترل درد می‌شود.

هزینه فیزیوتراپی گردن

نحوه نامناسب نشستن یا بر اثر تصادف و مصدومیت های ورزشی از علل رایج گردن درد هستن. درد گردن ممکن است در قسمت های مختلف احساس شود یعنی به اصطلاح عموم: «درد به جای دیگر بزند» که باعث سخت شدن درمان می‌شود. اما خداروشکر می‌توان با رجوع به یک فیزیوتراپ باسابقه و خوش‌نام از این درد رها شد.

نظرات بیماران بهبود یافته در کلینیک فیزیوتراپی دکتر مزین:

تاثیر فیزیوتراپی در کاهش درد از زبان بیماران

 

آدرس کلینیک: سعادت آباد، صرافهای جنوبی، خيابان ٣١شرقی، پلاک ٨- واحد ٨ – طبقه ٤

021-22145651 «تماس با مطب»

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *