هزینه فیزیوتراپی

قیمت فیزیوتراپی

تعرفه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۲

نرخ رسمی فیزیوتراپی در کلینیک‌های فیزیوتراپی

شرح خدمات هزینه هر جلسه آزاد ۱
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی ۲
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه درمانی ۱,۶۹۸,۶۰۰ ۱,۴۱۰,۶۹۰ ۲۷۴,۴۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه درمانی ۲,۸۸۷,۶۰۰ ۲,۳۱۱,۷۸۰ ۲۷۴,۴۰۰
سه ناحیه درمانی ۴,۰۷۶,۶۰۰ ۳,۲۱۲,۸۷۰ ۲۷۴,۴۰۰
چهار ناحیه درمانی ۵,۲۶۵,۶۰۰ ۴,۱۱۳,۹۶۰ ۲۷۴,۴۰۰

۱: هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام درمان های دستی یا ماساژ ، مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۵۰۹,۶۰۰ ریال) به مبالغ جدول فوق اضافه می گردد.

۲: در جلسه اول هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

هزینه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۲

هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال 1402
هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۲

تعرفه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۱

 نوع خدمت فیزیوتراپی هزینه هر جلسه آزاد
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه ۱,۳۲۶,۰۰۰ ۱,۱۱۲,۵۷۰ ۲۲۸,۹۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه ۲,۲۲۶,۹۰۰ ۱,۸۰۰,۰۴۰ ۲۲۸,۹۰۰

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۰

برای مشاهده تعرفه جدید فیزیوتراپی ۱۴۰۰ روی عکس ها کلیک نمایید:

 

احتراماً به استناد تصويب نامه هيئت وزيران به شماره /۴۴۵۵ت ۴۶۵۵۵ه مورخ ۱۵۱۱/۱/۲۳ضريب Kتعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای ۲۴۴۱۱۱ريال و جزء فنی ۵۵۵۴۱۱۱ريال تعيين شده است. مستدعی است جهت حمايت از حقوق بيماران و اجرای يكسان تعرفه های مصوب، نسبت به رعايت آن اقدام شود.

هزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه با بیمه
سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی برای یک دوره
درمانی **
(ریال)
۱۹۷۵۹۴۴ ۷۸۱۵۷۸۸ ۱۵۴.۱۵۲۴۴ یک ناحیه درمانی
۱۹۷۵۹۴۴ ۱۵۷۷۲۵۵.۰ ۱۵۸۰۲۵۷۴۴ *** دو ناحیه درمانی

هزینه فیزیوتراپی آزاد

*هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای . ۹۴۱۵۰و ۹۴۱۵۵۲محاسبه شده است.
** در جلسه اول، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.
*** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد . ۹۴۱۵۰به هزینه درمان افزوده می شود.

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
۹۴۴۱۷۴ آموزش بیوفیدبک با هر روشی . ۲۵۱۱۹۵۴۴۴ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
۹۴۴۱۷. آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه،
اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل
EMGو یا مانومتری
هرجلسه ۲۵.۷۰۵.۴۴ ۵/.
۹۴۴۱۷۸ نوروفیدبک ./ ۵ ۲۵.۷۰۵.۴۴ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
. ۹۴۱۵۲ لیزر کم توان .۷۷۵۹۴۴ ۱ هرجلسه هرناحیه
. ۷۷۵۹۴۴ هرجلسه هرناحیه ۱ CPM ۹۴۱۵۲.
۹۴۱۵۵۲ تکنیک های درمانی دستی ۷۵۴۵۱۴۴ ۱/۷ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
۵۹۱۵۱۴۴ ۱/۸ مطابق محتوای کد ۹۴۱۵۰. هرجلسه هرناحیه
(پوشش بیمه دارد)
۰۴.۵۱۴۴ ۴/۷ دیاترمی ۹۴۱۵۰۵ هرجلسه هرناحیه
(پوشش بیمه دارد)

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
هرجلسه ۷۵۴۵۱۴۴ ۱/۷ ماساژ ۹۴۱۵۵۲
۱۵.۲۴۵۴۴۴ ۷/. آب درمانی ۹۴۱۵۵۴ هر جلسه ۲۴دقیقه
(پوشش بیمه دارد)
. ۹۴۱۵۵ لیزر پر توان ۱۵۷۰۲۵۴۴۴ ۰ هرجلسه هرناحیه
۹۴۱۵۸۴ شاک ویو ./ ۰ ۲۵۱۵۰۵۴۴۴ هرجلسه هرناحیه
. ۹۴۱۵۸ اسکن استاتیک کف پا ./ ۲ ۱۵۴.۹۵.۴۴ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
۹۴۱۵۸۵ اسکن دینامیک و سه بعدی کف
پا
هرجلسه ۱۵۱۹۷۵۴۴۴ ۷
هرجلسه ۷.۱۵۸.۴ ۱/۸. Whole body vibration ۹۴۱۵۸۸
هرجلسه ۱۵۱۹۷۵۴۴۴ ۷ مگنت ۹۴۱۵۷۴
۹۴۱۵۹۴ تیپینگ ۸۹۲۵۹۴۴ ۲/۲ هرجلسه هرناحیه
۹۴۱۸۵۴ درای نیدلینگ ۰۸۹۵۲۴۴ ۱/۲ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰
. ۹۴۱۸۵ درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ./ ۱ .۹۹۵۴۴۴ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰

دانلود تعرفه فیزیوتراپی خصوصی ۱۴۰۰

تعرفه فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰

برای مشاهده تعرفه جدید فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰ روی عکس کلیک نمایید:

تعرفه فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰
تعرفه فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰


به استناد تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره /۴۴۰۰ت۴۶۸۸۸ه و شماره /۴۴۶۸ت۴۶۸۸۸ه مورخ ۰۰۱۱/۱۰/۲۶ نرخنامه خدمات فیزیوتراپی در منزل در سال ۰۰۱۱به شرح ذیل اعلام می گردد.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

مبلغ (ریال) توضیحات
فیزیوتراپی یک ناحیه ۶.۹۱۱.۱۱۱ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه ۰.۸۱۱.۱۱۱ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
فیزیوتراپی چهار ناحیه ۸.۱۱۱.۱۱۱ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
فیزیوتراپی تنفسی ۶.۶۱۱.۱۱۱ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰

 

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۱۰۹۹۴ ، ۹۱۰۸۸۲ ، ۹۱۰۸۰۴می باشد. در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه میگردد.

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
۹۱۰۸۲۱ ارزیابی ۰۹۶.۹۱۱ ۱.۴ یک بار برای هر دوره درمانی
۹۱۰۸۲۴ لیزر کم توان ۴۶۶.۹۱۱ ۰ هرجلسه هرناحیه
هرجلسه هرناحیه ۴۶۶.۹۱۱ ۰ CPM ۹۱۰۸۲۴
۹۱۰۴۸۱ درای نیدلینگ ۰۴۹.۲۱۱ ۰/۲ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
۹۱۰۴۸۴ درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۴۹۹.۱۱۱ ۰/۴ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰
۹۱۰۸۹۱ تیپینگ ۴۹۲.۹۱۱ ۲/۲ هرجلسه هرناحیه
۹۱۰۸۸۲ تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۶۸۱.۰۱۱ ۰/۶ هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۰

دانلود تعرفه فیزیوتراپی در منزل ۱۴۰۰

تعرفه فیزیوتراپی ۹۹

هزینه فیزیوتراپی یکی از دغدغه های مهم افرادی است که با درد های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به افزایش روز افزون قیمت انواع کالا ها و خدمات و از طرف دیگر سوء استفاده بعضی، با آگاهی از تعرفه فیزیوتراپی ۹۹، از این حق مسلم خود آگاه شوید

 

انجمن فیزیوتراپی ایران
تعرفه بخش خصوصی سال۱۳۹۹
احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره / ۱۱۹۳۳ت ۵۷۶۳۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ضریب K
تعرفه
خدمات سلامت در بخش خصوصی براي جزء حرفه اي ۲۲۶۸۰۰ریال و جزء فنی ۳۴۶۳۰۰ریال تعیین شده است.
مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران و اجراي یکسان تعرفه هاي مصوب، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

هزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه بیمه
سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی براي یک دوره
درمانی **
(ریال)
۱۵۸,۷۶۰ ۶۱۱,۹۳۲ ۷۵۲,۱۰۰ یک ناحیه درمانی
۱۵۸,۷۶۰ ۹۲۹,۰۲۴ ۱,۲۰۹,۳۶۰ *** دو ناحیه درمانی

*هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهاي ۹۰۱۶۴۵و ۹۰۱۶۶۲محاسبه شده است
** در جلسه اول، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد
*** براي درمان بیش از دو ناحیه به ازاي هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵به هزینه درمان افزوده می شود.

جهت استعلام هزینه هر جلسه فیزیوتراپی با کلینیک تماس بگیرید:

۰۲۱-۲۲۱۴۵۶۵۱ «تماس با مطب»

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ )ریال( توضیحات
۹۰۰۱۳۰ آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۵ هرجلسه
۹۰۰۱۳۵ آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه،
اسفنگتر ادراري یا مقعدي شامل
EMGو یا مانومتري
هرجلسه ۱,۷۱۳,۲۰۰ ۶/۵
۹۰۰۱۳۷ نوروفیدبک ۱,۷۱۳,۲۰۰ ۶/۵ هرجلسه
۹۰۱۶۲۵ لیزر کم توان ۳۱۰,۴۵۰ ۱ هرجلسه هرناحیه
هرجلسه هرناحیه ۳۱۰,۴۵۰ ۱ CPM ۹۰۱۶۲۵
۹۰۱۶۶۲ تمرین درمانی ۲۹۴,۸۴۰ ۱/۳ هرجلسه
۴۵۷,۲۶۰ ۱/۷ مطابق محتواي کد ۹۰۱۶۴۵ هرجلسه هرناحیه
)پوشش بیمه دارد(
۲۴۱,۱۹۰ ۰/۸ دیاترمی ۹۰۱۶۴۶ هرجلسه هرناحیه
)پوشش بیمه دارد(
هرجلسه ۲۹۴,۸۴۰ ۱/۳ ماساژ ۹۰۱۶۶۲

 

کد ملی خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ )ریال( توضیحات
۹۷۳,۰۵۰ ۳/۵ آب درمانی ۹۰۱۶۶۰ هر جلسه ۲۰دقیقه
)پوشش بیمه دارد(
۹۰۱۶۶۲ تکنیک هاي درمانی دستی ۲۹۴,۸۴۰ ۱/۳ هرجلسه
۹۰۱۶۶۵ لیزر پر توان ۱,۱۴۶,۲۰۰ ۴ هرجلسه هرناحیه
۹۰۱۶۷۰ شاك ویو ۱,۳۱۹,۳۵۰ ۴/۵ هرجلسه هرناحیه
۹۰۱۶۷۵ اسکن استاتیک کف پا ۶۸۶,۵۰۰ ۲/۵ هرجلسه
۹۰۱۶۷۶ اسکن دینامیک و سه بعدي کف پا ۷۹۹,۹۰۰ ۳ هرجلسه
هرجلسه ۵۱۶,۴۰۰ ۱/۷۵ Whole body vibration ۹۰۱۶۷۷
هرجلسه ۷۹۹,۹۰۰ ۳ مگنت ۹۰۱۶۸۰
۹۰۱۶۹۰ تیپینگ ۵۵۸,۷۱۰ ۲/۲ هرجلسه هرناحیه
۹۰۱۷۶۰ دراي نیدلینگ ۳۱۹,۹۶۰ ۱/۲ هرجلسه
۹۰۱۷۶۵ دراي نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۳۹۹,۹۵۰ ۱/۵ هرجلسه

 

دانود تعرفه فیزیوتراپی خصوصی ۱۳۹۹

 

قیمت هر جلسه فیزیوتراپی

قیزیوتراپی یک روش درمانی برای اختلالات ماهیچه‌ای، اسکلتی، عصبی و عضله‌ای است. برای فیزیوتراپی از تجهیزات، روش های مکانیکی، جریان های الکتریکی، مانور های دستی و حرکات، نرمش های ورزشی و تمرینات استفاده می‌شود.

عوامل موثر بر قیمت یک جلسه فیزیوتراپی

محل عارضه

قیمت هر جلسه فیزیوتراپی به عضوی که عارضه در آن است بستگی دارد. یعنی هر چقدر عضو حساس‌تر باشد، باتوجه به ظرافت و حساسیت عضو، قیمت متفاوت است.

میزان سختی درمان

قیمت یک جلسه فیزیوتراپی باتوجه به نوع درمان آن که چه سطحی از پیچیدگی را دارد متناسب است. یعنی هرچه درمان مشکل‌تر باشد، هزینه آن بالاتر است. البته میزان استفاده از دستگاه های مختلف هم بر هزینه فیزیوتراپی موثر است.

قیمت تجهیزات و دستگاه ها

دستگاه های فیزیوتراپی قیمت بالایی دارند. هر چه دستگاه قیمت بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر و نگهداری بالاتری هم دارند. با توجه به اینکه در هر جلسه فیزیوتراپی از چه دستگاه هایی استفاده می‌شود، هزینه آن متفاوت است.

قیمت فیزیوتراپی در تهران

هزینه فیزیوتراپی در تهران به دلیل اختلاف مسکن در مناطق مختلف شمال و جنوب تهران، بر خلاف تصور عموم، از نرخ ثابتی پیروی می‌کند. یعنی قیمت فیزیوتراپی در سعادت آباد با تمام مناطق تهران و بلکه ایران برابر است.

قیمت فیزیوتراپی زانو

زانو یکی از اندام پیچیده بدن انسان است. این عضو مهم باید جرمی معادل شش برابر وزن بدن شما را تحمل کند! هر مفصل زانو در سال یک میلیون مرتبه خم می‌شود. در نتیجه ایجاد مشکل برای زانو ها دور از انتظار نیست کما اینکه در جامعه زانو درد رواج دارد. یکی از بهترین راهکار ها برای تقویت زانو، مراجعه به فیزیوتراپیست است.

قیمت فیزیوتراپی کمر

براساس تحقیقات، حدود هشتاد و پنج درصد مردم به کمر درد مبتلا مزمن یا حاد دچار می‌شوند. از این روست که دانستن تعرفه فیزیوتراپی کمر درد از اهمیت بالایی برای اکثر جامعه برخوردار است. بویژه با عنایت به رواج کمر درد در سالمندان، دانستن این موضوع کاربرد بیشتری دارد.

قیمت لیزر فیزیوتراپی

لیزرتراپی یکی از روش های مدرن درمان است. با استفاده از این راه درمانی که در فیزیوتراپی انجام می‌شود، که باعث بهبود و کنترل درد می‌شود.

هزینه فیزیوتراپی گردن

نحوه نامناسب نشستن یا بر اثر تصادف و مصدومیت های ورزشی از علل رایج گردن درد هستن. درد گردن ممکن است در قسمت های مختلف احساس شود یعنی به اصطلاح عموم: «درد به جای دیگر بزند» که باعث سخت شدن درمان می‌شود. اما خداروشکر می‌توان با رجوع به یک فیزیوتراپ باسابقه و خوش‌نام از این درد رها شد.

نظرات بیماران بهبود یافته در کلینیک فیزیوتراپی دکتر مزین:

تاثیر فیزیوتراپی در کاهش درد از زبان بیماران

 

آدرس کلینیک: سعادت آباد، صرافهای جنوبی، خيابان ٣١شرقی، پلاک ٨- واحد ٨ – طبقه ٤

۰۲۱-۲۲۱۴۵۶۵۱ «تماس با مطب»

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

فهرست مطالب

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    تماسخانهمقالات